Polityka Prywatności

Portalu znajdującego się na stronie internetowej https://mamutpro.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych. Polityka Prywatności Portalu na stronie https://mamutpro.pl („Polityka Prywatności”) określa stanowisko w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane dla celów handlowych, marketingowych, dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji umowy o świadczenie usług pomiędzy firmą Mariusz Bąk MAMUTPRO a Użytkownikiem.

 1. Mariusz Bąk MAMUTPRO dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
 2. Mariusz Bąk MAMUTPRO posługuje się przy tym środkami i rozwiązaniami technicznymi służącymi zapobieganiu ingerencji nieuprawnionych osób trzecich w sferę prywatności Użytkowników.

Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez firmę Mariusz Bąk „MamutPRO” jako ich Administratora zgłaszany jest do RODO i jest dostosowany do przepisów RODO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. INFORMACJE OSOBISTE GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ PLATFORMĘ dostępną na stronie internetowej https://mamutpro.pl

 1. Użytkownicy korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Mariusz Bąk MAMUTPRO wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy/Portalu są przechowywane na serwerach firmy Mariusz Bąk MAMUTPRO lub na serwerach naszych podwykonawców z którymi mamy podpisane umowy na usługi, w tym umowy powierzenia przetworzenia danych. Dane gromadzone i przetwarzane są także na serwerach podwykonawców usług transportowych, spedycyjnych, kurierskich jako niezbędne do realizacji samej samej usługi (zakup towaru wraz z dostawą do klienta)

 1. W odniesieniu do Użytkowników Portalu gromadzone są dane Użytkowników tj.:  Imię, nazwisko, -adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, opcjonalnie dane firmy do faktury – NIP, REGON, KRS.
 2. Gromadzimy także dane, które pozwalają lepiej poznać Użytkowników pod względem marketingowo-handlowym. Pozwala nam to przygotować lepszą i atrakcyjniejszą ofertę dla naszych Klientów. Tym samym więc analizujemy i gromadzimy takie dane jak: informacje o zakupach, informacje o przeglądanych ofertach, wartość zakupów i inne tego typu informacje statystyczne. Dane te przetwarzamy w naszych systemach oraz na systemach zewnętrznych, w szczególności w eDrone (http://edrone.me/ eDrone Ul. Szlak 77/220 31-153 Kraków (podpisano z podmiotem odpowiednią umowę zapewniającą bezpieczeństwo danych).
 3.  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe także w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

   a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

 1. Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Portalu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Mariusz Bąk MAMUTPRO jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Mariusz Bąk MAMUTPRO wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania zawartości Portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Portalu do panujących trendów.
 • usprawnienia  logowania do Portalu;
 • utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Portalu.
 1. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony  (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Portalu.
 4. Pliki cookies, z których korzysta Portal (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Portalu oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.
 6. Dodatkowe informacje o cookies oraz profilowaniu: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-jestesmy-profilowani-w-sieci/ oraz https://cookiesandyou.com/

4.  ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma 
Mariusz Bąk MAMUTPRO 
z siedzibą w 43-227 Góra przy ulicy Topolowej 72 tel.: 570 181 942, e-mail: kontakt@mamutpro.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu dokonanego w ewidencji prowadzonej przez Gminę Miedźna, NIP: 5492150712, REGON: 852695962 przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Firma Mariusz Bąk MAMUTPRO uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści (w tym działań promocyjnych, marketingowych, wizualnych na stronie https://mamutpro.pl), zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez firmę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług w/w usług.
 2. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Mariusz Bąk MAMUTPRO są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych . Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozwiązania umowy przez Użytkownika, cofnięcia zgody przez Użytkownika, usunięcia konta przez Użytkownika
 5. Mariusz Bąk MAMUTPRO ma prawo udostępnić zgromadzone dane osobowe na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Mariusz Bąk MAMUTPRO nie udostępnia danych Użytkownika podmiotom do tego nieuprawnionym.
 6. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Mariusz Bąk MAMUTPRO a także podmioty niezbędne w działalności firmy wymienione poniżej w podpunkcie 7.
 7.  Firma Mariusz Bąk MAMUTPRO zawarła umowę o powierzeniu danych osobowych z podmiotem zewnętrznym:

- eDRONE Sp. z o.o. 31-153 Kraków, ul. Szlak 77 /220 KRS 000053719 NIP 676-248-20-64

- Waynet Sp. z o.o. 30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 1943 Roku 17a KRS 0000519663 NIP 6762478648

- Ceneo 60-166 Poznań ul. Grunwaldzka 182 KRS 0000493884 NIP 779-24-20-393

- Opineo 50-381 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, NIP 897-176-26-04, KRS 0000357466

       8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp. z o.o.

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

5. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Na zmiany w polityce ochrony prywatności Portalu mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie https://mamutpro.pl lub za pośrednictwem adresu kontakt@mamutpro.pl W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

2. Klient ma prawo do wniesienia sargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.